انتخاب روز ارسال انبوه زمانبندی شده

خانم احمدی یکشنبه 1400/09/21
می‌توانید یکی از روزهای هفته مثل شنبه، یکشنبه، دوشنبه و... را برای زمان‌بندی اتوماتیک ارسال انبوه، انتخاب نمایید تا سیستم در روز انتخاب شده بصورت خودکار پیامک‌ها را ارسال کند.

.می‌توانید یکی از روزهای هفته مثل شنبه، یکشنبه، دوشنبه و... را برای زمان‌بندی اتوماتیک ارسال انبوه، انتخاب نمایید تا سیستم در روز انتخاب شده بصورت خودکار پیامک‌ها را ارسال کند