انتخاب دقیقه ارسال انبوه زمانبندی شده

خانم احمدی یکشنبه 1400/09/21
انتخاب ساعت و دقیقه ارسال زمانبندی: پس از انتخاب ساعات مورد نظر جهت زمانبندی اتوماتیک ارسال انبوه، لازم است دقیقه را نیز مشخص نمایید.

:انتخاب ساعت و دقیقه ارسال زمانبندی.پس از انتخاب ساعات مورد نظر جهت زمانبندی اتوماتیک ارسال انبوه، لازم است دقیقه را نیز مشخص نمایید. مثلا دقیقه را روی '15' تنظیم کنید و ساعت را روی 10 و 14 و 17 ... سپس می توانید انتظار داشته باشید تا سیستم راس ساعت 10:15 و 14:15 و نیز 17:15 بصورت خودکار پیامک ها را ارسال کند