انتخاب ساعت ارسال انبوه زمانبندی شده

خانم احمدی یکشنبه 1400/09/21
انتخاب ساعت ارسال زمانبندی: پس از انتخاب روز یا روزهای مورد نظر جهت زمانبندی اتوماتیک ارسال انبوه، لازم است ساعت ارسال در روز مدنظر را نیز مشخص نمایید.

انتخاب ساعت ارسال زمانبندی:.پس از انتخاب روز یا روزهای مورد نظر جهت زمانبندی اتوماتیک ارسال انبوه، لازم است ساعت ارسال در روز موردنظر را نیز مشخص نمایید