درج عنوان برنامه و تعداد ارسال زمان تدوین برنامه ارسال انبوه

خانم احمدی یکشنبه 1400/09/21
به طور پیش فرض عنوان برنامه، برنامه ارسال روز و تاریخ را نشان خواهد داد. می‌توانید متن این کادر را با متن دلخواه که نمایانگر مضمون پیامک شماست جایگزین کنید و عنوان مناسب با برنامه‌ی تبلیغاتی خود را در کادر مذکور تایپ کنید. در کادر بعد تعداد پیامک در هر بار ارسال را مشخص نمایید. (نکته: ممکن است عددی به‌عنوان پیش‌فرض داخل این کادر وجود داشته باشد که برحسب نیاز می‌توانید آن را به عدد دلخواه تغییر دهید).

به طور پیش فرض عنوان برنامه، برنامه ارسال روز و تاریخ را نشان خواهد داد. می‌توانید متن این کادر را با متن دلخواه که نمایانگر مضمون پیامک شماست جایگزین کنید و عنوان مناسب با برنامه‌ی تبلیغاتی خود را در کادر مذکور تایپ کنید. در کادر بعد تعداد پیامک در هر بار ارسال را مشخص نمایید.نکته: ممکن است عددی به‌عنوان پیش‌فرض داخل این کادر وجود داشته باشد که برحسب نیاز می‌توانید آن را به عدد دلخواه تغییر دهید