تنظیم سرعت ارسال پیامک زمان ارسال انبوه

خانم احمدی یکشنبه 1400/09/21
با حرکت دادن نشانگر بر روی نوار سرعت می‌توانید سرعت ارسال انبوه پیامک را تنظیم کنید. مثلا با سرعت 100% ارسال شود یا کمتر

 .با حرکت دادن نشانگر بر روی نوار سرعت می‌توانید سرعت ارسال انبوه پیامک را تنظیم کنید. مثلا با سرعت 100% ارسال شود یا کمتر