دریافت اکسل خروجی شماره های لیست سیاه

مدیر فنی دوشنبه 1401/07/18

 دریافت فایل خروجی اکسل از شماره های لیست سیاه

در نرم افزار تحت وب هما 

 

 

در نرم افزار هما  زمانی که ما پیامک انبوه ارسال می کنیم؛ اگر لیست سیاه نامحدود خود را فعال نکرده باشیم؛ در زمان ارسال پیامک، برای افرادی که شماره آن ها در لیست سیاه می باشد ارسال نخواهد شد.

گزارش این ارسال پیامک ها را در نرم افزار هما می توانیم مشاهده کنیم.

سپس برای ارسال پیامک به لیست سیاه پس از فعال سازی می توانیم یک خروجی از لیست سیاه برنامه ای که ایجاد کرده و ارسال کرده ایم بگیریم و در مرحله بعد ارسال را از طریق ارسال به لیست سیاه برای این افراد ارسال کنیم.

برای دریافت فایل اکسل از لیست باید مراحل زیر را طی کنیم.

در ابتدا وارد پنل کاربری خود در نرم افزار هما می شویم.

پس از ورود به پنل کاربری در نرم افزار هما روی گزینه ماژول ها برنامه ایجاد شده مورد نظر خود کلیک می کنیم.

 

صفحه ی پیشخوان سیستم پیامدهی

 

سپس روی گزینه لیست سیاه برنامه کلیک می کنیم.

 

لیست سیاه برنامه در سیستم پیام دهی نرم افزار هما

 

سپس با کلیک بر روی گزینه لیست سیاه برنامه وارد صفحه جدیدی می شویم.

 

فایل اکسل خروجی در نرم افزار هما

 

در این قسمت روی گزینه دریافت فایل خروجی کلیک می کنیم.

 

دریافت فایل خروجی در نرم افزار هما

 

پس از کلیک بر روی این گزینه یک تاییدیه از ما گرفته خواهد شد که آن را تایید می کنیم.

 

تاییدیه فایل خروجی اکسل در نرم افزار ما ن

 

پس از تایید این قسمت صفحه دیگری باز خواهد شد که در این صفحه می توانیم نوع فایل خروجی خود را انتخاب کنیم.

 

نوع فایل خروجی در نرم افزار هما

 

پس از انتخاب نوع فایل خروجی روی گزینه تهیه فایل خروجی کلیک می کنیم.

در این قسمت بهتر است فایل خروجی دریافتی فایل اکسل باشد؛ تا بتوانیم همین فایل را در قسمت بارگذاری اطلاعات مشتریان از طریق فایل اکسل بارگذاری کرده و ارسال پیامک برای این افراد انجام دهیم.