فرایند آموزش نرم افزار بازرگانی

خانم احمدی شنبه 1401/01/27

فرآیند آموزش نرم افزار 

بازرگانی 

 

 

زمانی که نرم افزار بازرگانی را از شرکت شهر نوین خریداری می کنیم، کارشناسان نرم افزار بابت آموزش این نرم افزار با ما تماس برقرار خواهند کرد تا زمان مناسبی را برای آموزش با مذا هماهنگ کنند.

ترتیب این آموزش ها طی مراحل زیر خواهد بود.

 

1- تعریف طرف حساب ها

2- تعریف کالا( شامل ایجاد انبار، رده بندی و تعریف کالا

3- آموزش ثبت فاکتور خرید-فروش

4- تنظیم تنظیمات سیستم بر اساس نیاز مشتری

5- ایجاد بانک ها

6- ایجاد دسته چک

7- ثبت دریافت/پرداخت از داخل فاکتور فروش و فاکتور خرید

8- ثبت دریافت و پرداخت از قسمت خزانه

9- ثبت چک ها

10- گزاش معین اشخاص