تعداد تکرار در ماژول منشی

خانم احمدی یکشنبه 1400/09/21
در صورت استفاده از ارسال زمان‌بندی شده (ماژول منشی) ابتدا تعداد تکرار را مشخص نمایید در حقیقت با مشخص کردن تعداد تکرار نرم‌افزار تشخیص می‌دهد که چند بار با توجه به تعداد ارسال مشخص شده این ماژول را فعال کند تا این برنامه به پایان برسد. در صورتیکه عددی در این قسمت وارد نشود نامحدود در نظرگرفته و تا انتهای برنامه ارسال ادامه می‌دهد.

در صورت استفاده از ارسال زمان‌بندی شده (ماژول منشی) ابتدا تعداد تکرار را مشخص نمایید در حقیقت با مشخص کردن تعداد تکرار نرم‌افزار تشخیص می‌دهد که چند بار با توجه به تعداد ارسال مشخص شده این ماژول را فعال کند تا این برنامه به پایان برسد. در صورتیکه عددی در این قسمت وارد نشود نامحدود در نظرگرفته می شود و تا انتهای برنامه ارسال را ادامه میدهد .