ماژول پاسخگوی اتوماتیک پیامکی

مدیر فنی چهارشنبه 1401/11/19
هنگامی که می‌خواهیم متنی به صورت اتوماتیک در پاسخ به جواب مشتری ارسال گردد از پاسخگوی اتوماتیک استفاده میکنیم. درج پاسخگوی جدید را می‌زنیم و کد مورد نظر را تعریف می‌کنیم و متن پیامک را مینویسیم و ذخیره را می‌زنیم.

:فایل صوتی راهنمای تنظیمات کد پاسخگو

ماژول پاسخگوی اتوماتیک پیامکی هنگامی که می‌خواهیم متنی به صورت اتوماتیک در پاسخ به جواب مشتری ارسال گردد از پاسخگوی اتوماتیک استفاده می‌کنیم.

روش استفاده از ماژول پاسخگویی اتوماتیک پیامکی

.درج پاسخگوی جدید را می‌زنیم و کد مورد نظر را تعریف می‌کنیم و متن پیامک را نوشته و ذخیره را می‌زنیم

ماژول پاسخگویی اتوماتیک پیامکی نرم افزار هما

.به عنوان مثال اگر بخواهیم زمانی‌که مخاطب کد پاسخگوی 1 را در پاسخ به پیام ما ارسال ‌می‌کند، متن پیامک «با تشکر» به‌صورت اتوماتیک برای ایشان ارسال گردد، کد پاسخگو را «1» تعریف کرده و در کادر پایین متن پیامک «با تشکر» را می‌نویسیم و ذخیره می‌کنیم

آموزش استفاده از ماژول پاسخگوی اتوماتیک پیامکی

.برای ارسال اتوماتیک پیام به موبایل مدیر سیستم هنگام استفاده از کد پاسخگو، بعد از تعریف کد پاسخگو انتهای صفحه شماره موبایل مدیر سیستم را وارد کرده چک باکس ارجاع به موبایل را تیک زده و ذخیره را می‌زنیم