کاربر نرم افزار هُما (یک‌عدد)

معرفی و ویژگی‌های کاربر نرم افزار هُما

شامل یک دسترسی جدید به نرم‌افزار هُما. ویژه نسخه های بازرگانی، ,فروشگاهی، وب سایت و وب‌اپلیکیشن. قابل ذکر است که مبلغ 5% از قیمت روز هر کاربر فعال بر روی پرتالها بصورت ماهانه به‌عنوان آبونمان و هزینه نگهداری، بروزرسانی اخذ می‌گردد.

این دسترسی بصورت دائمی می‌باشد.