درخواست نمایندگی فروش نرم‌افزار هُما

مراحل کار چنین است:

1. ثبت این درخواست
2. بررسی کارشناس ما
3. آموزش اولیه کار با سیستم
4. اعطای دسترسی نمایندگی
5. تعریف کد تخفیف و سیستم درآمدزایی
6. شروع کار و درآمدزایی 👍مشاوره
021-91004025
داخلی 1