دانشنامه نرم افزار هما

ردیف عنوانِ مطلب بروزرسانی مشاهده
تعریف کاربر و پرسنل جدید 1401/09/02 📖 مـطالـعه
ثبت سند حسابداری 1401/09/16 📖 مـطالـعه
دریافت و پرداخت 1401/09/16 📖 مـطالـعه
شارژ تنخواه 1401/01/27 📖 مـطالـعه
تنخواه در نرم افزار تحت وب هما 1401/01/24 📖 مـطالـعه
صدور چک جدید در نرم افزار هما 1401/01/24 📖 مـطالـعه
تدوین دسته چک در نرم افزار هما 1401/01/24 📖 مـطالـعه
تعریف بانک در خزانه 1401/01/22 📖 مـطالـعه
پروژه های بازرگانی در نرم افزار هما 1401/01/14 📖 مـطالـعه
صورت سود و زیان 1400/12/01 📖 مـطالـعه
آشنایی با نرم افزار حسابداری تحت وب هما 1400/10/16 📖 مـطالـعه