دانشنامه نرم افزار هما

ردیف عنوانِ مطلب بروزرسانی مشاهده
تنخواه و تنخواه گردان 1401/09/22 📖 مـطالـعه
ثبت سند حسابداری 1402/04/31 📖 مـطالـعه
دریافت و پرداخت 1401/10/19 📖 مـطالـعه
شارژ تنخواه 1401/01/27 📖 مـطالـعه
تنخواه در نرم افزار تحت وب هما 1401/01/24 📖 مـطالـعه
صدور چک جدید در نرم افزار جامع هما 1401/09/20 📖 مـطالـعه
تدوین دسته چک در نرم افزار هما 1401/01/24 📖 مـطالـعه
تعریف بانک در خزانه 1401/09/20 📖 مـطالـعه
پروژه های بازرگانی در نرم افزار هما 1401/09/22 📖 مـطالـعه
صورت سود و زیان 1401/09/22 📖 مـطالـعه
آشنایی با نرم افزار حسابداری تحت وب هما 1400/10/16 📖 مـطالـعه
صندوق فروشگاهی هما 1401/10/21 📖 مـطالـعه