دانشنامه نرم افزار هما

ردیف عنوانِ مطلب بروزرسانی مشاهده
توافقنامه نرم افزار هما 1401/08/20 📖 مـطالـعه
ثبت شماره متناظر 021 و 026 ارسال SMS 1401/01/28 📖 مـطالـعه
قوانین و مقررات خدماتی سازی شماره و ارسال پیامک به لیست سیاه 1401/10/04 📖 مـطالـعه